Тип на концентрат: за несилки, пиле-тов, пиле-приплод
Пакување: 25 кг
Продажба: на килограм