Тип на концентрат: за молзни крави, гојни јунци, телиња стартер
Пакување: 25 кг
Продажба: на килограм