Тип на концентрат: за овци, јагне
Пакување: 25 кг
Продажба: на килограм