Тип на концентрат: за дојни свињи, спрасни свињи, прасиња, свињи-тов, свињи-предстартер
Пакување: 25 кг
Продажба: на килограм